Topic outline

 • Opis kursu:

  Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

  Więcej informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB

   Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania tego szkolenia za pośrednictwem BUR.

  Komu polecamy szkolenie?

  Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

  Co uczestnik Studium będzie potrafił?

  ·         zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych

  ·         przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych

  ·         przedstawić produkty inwestycyjne, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka

  ·         wymienić podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych

  ·         ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID

  ·         identyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy

  Zakres tematyczny kursu:

  • Moduł 1: Otoczenie gospodarcze
  • Moduł 2: Rynki finansowe
  • Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
  • Moduł 4: Regulacje

  Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok. 11 godzin zegarowych.

  Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy

  Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. Certyfikację EFPA EIA prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Koszt egzaminu wynosi 250 ,00 zł netto plus 23% VAT = 307,50 zł brutto. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915. 

  VADEMECUM pt. „MiFID II według standardu EFPA EIA”

   

  VADEMECUM pt. „MiFID II według standardu EFPA EIA” jest materiałem wspierającym do
  e-learningowego szkolenia Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I. Autorzy poszczególnych tematów dokonali wyboru najważniejszych treści z kursu elearningowego i przedstawili je w sposób jasny, zrozumiały i zwięzły. Uporządkowana, przejrzysta struktura ułatwia samodzielną organizację procesu nauczania i systematyzację wiedzy. Cele edukacyjne informują o treści modułu i o wymaganiach, z jakimi możesz się spotkać w trakcie egzaminu EFPA EIA. VADEMECUM liczy 132 strony.

  Przygotowującym się do egzaminu EFPA EIA rekomendujemy korzystanie z VADEMECUM jako narzędzia pomocnego w procesie powtarzania i utrwalania wiedzy. Należy jednakże pamiętać, że zawartość VADEMECUM nie wyczerpuje całości zagadnień, z którymi powinna zapoznać się osoba przystępująca do egzaminu EFPA EIA.

  Zawartość:

  Zagadnienia z tematu „Otoczenie gospodarcze” zawierają: podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne, które są niezbędne do zrozumienia podstawowych zależności zachodzących w otoczeniu gospodarczym oraz zagadnienia dotyczące gospodarki realnej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych w różnych fazach cykli koniunkturalnych. Na koniec  zostały omówione powiązania między gospodarką realną i rynkami finansowymi. Główna uwaga koncentruje się na funkcjonowaniu polityki fiskalnej i monetarnej.

  Zagadnienia z tematu „Rynki finansowe” obejmują: funkcjonowanie systemu finansowego, strukturę rynków finansowych, charakterystykę poszczególnych rynków i typowych dla nich instrumentów finansowych, mechanizmy i platformy obrotu. Wszystko po to, aby poznać reguły, które musimy stosować, żeby zrealizować nasz cel inwestycyjny.

  W module „Produkty inwestycyjne” znajdują się: przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu matematyki finansowej, wykorzystywanych w obszarze inwestycji, klasyfikacja konkretnych produktów inwestycyjnych w zależności od ryzyka inwestycyjnego, ale także w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu, a także opis głównych cech inwestycji. Moduł obejmuje także charakterystykę uczestników rynków finansowych, w podziale na poszczególne rodzaje rynków. 

  Dla działalności biznesowej równie ważna jest zgodność działań z prawem i z zasadami etycznymi obowiązującymi w sektorze finansowym. To kwestia decydująca o odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów, wobec nadzoru finansowego oraz kwestia decydująca dla ich reputacji. Tym zagadnieniom poświęcony jest moduł „Regulacje”.


 • Opis kursu

  Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

  Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych 
  Kurs dostępny przez: 6 miesięcy
  • Komu polecamy szkolenie?

   Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 Rozporządzenia, na podstawowym poziomie.

   • Co uczestnik Studium będzie potrafił?

    • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
    • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
    • opisać cechy charakterystyczne oraz zasady świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
    • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
    • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
    • wyjaśnić specyfikę funkcjonowania rynków, na których jest prowadzony obrót produktem finansowym, w tym odpowiednich systemów obrotu instrumentami finansowymi;
    • wyjaśnić podstawy zasad wyceny produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich.

    • Zakres tematyczny kursu

     • Moduł 1: Otoczenie gospodarcze
     • Moduł 2: Rynki finansowe
     • Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
     • Moduł 4: Regulacje
     Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok. 11 godzin zegarowych.
     Na zakończenie kursu otrzymasz imienne  zaświadczenie.

     • Opis kursu

      VADEMECUM EFPA EIA jest materiałem wspierającym do

      e-learningowego szkolenia Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I.

      Autorzy poszczególnych tematów dokonali wyboru najważniejszych treści z kursu elearningowego i przedstawili je w sposób jasny, zrozumiały i zwięzły. Uporządkowana, przejrzysta struktura ułatwia samodzielną organizację procesu nauczania i systematyzację wiedzy. Cele edukacyjne informują o treści modułu i o wymaganiach, z jakimi możesz się spotkać w trakcie egzaminu EFPA EIA. VADEMECUM liczy 132 strony.

      Przygotowującym się do egzaminu EFPA EIA rekomendujemy korzystanie z VADEMECUM jako narzędzia pomocnego w procesie powtarzania i utrwalania wiedzy. Należy jednakże pamiętać, że zawartość VADEMECUM nie wyczerpuje całości zagadnień, z którymi powinna zapoznać się osoba przystępująca do egzaminu EFPA EIA.

      • Zawartość

       Zagadnienia z tematu „Otoczenie gospodarcze” zawierają: podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne, które są niezbędne do zrozumienia podstawowych zależności zachodzących w otoczeniu gospodarczym oraz zagadnienia dotyczące gospodarki realnej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych w różnych fazach cykli koniunkturalnych. Na koniec  zostały omówione powiązania między gospodarką realną i rynkami finansowymi. Główna uwaga koncentruje się na funkcjonowaniu polityki fiskalnej i monetarnej.

       Zagadnienia z tematu „Rynki finansowe” obejmują: funkcjonowanie systemu finansowego, strukturę rynków finansowych, charakterystykę poszczególnych rynków i typowych dla nich instrumentów finansowych, mechanizmy i platformy obrotu. Wszystko po to, aby poznać reguły, które musimy stosować, żeby zrealizować nasz cel inwestycyjny.

       W module „Produkty inwestycyjne” znajdują się: przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu matematyki finansowej, wykorzystywanych w obszarze inwestycji, klasyfikacja konkretnych produktów inwestycyjnych w zależności od ryzyka inwestycyjnego, ale także w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu, a także opis głównych cech inwestycji. Moduł obejmuje także charakterystykę uczestników rynków finansowych, w podziale na poszczególne rodzaje rynków. 

       Dla działalności biznesowej równie ważna jest zgodność działań z prawem i z zasadami etycznymi obowiązującymi w sektorze finansowym. To kwestia decydująca o odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów, wobec nadzoru finansowego oraz kwestia decydująca dla ich reputacji. Tym zagadnieniom poświęcony jest moduł „Regulacje”.

       • Wymagania techniczne

        Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

        • Posiadać dostęp do Internetu 
        • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
        • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

        W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

        Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

        Przeglądarka Opera

        Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

        • obsługa JavaScript 

        Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

        • obsługa wyskakujących okienek 

        Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

        • obsługa technologii Flash 

        Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

        Przeglądarka Google Chrome

        W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

        • obsługa JavaScript 

        Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

        • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

        Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

        • obsługa technologii Flash 

        Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

        Przeglądarka Microsoft Edge

        W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

        • obsługa technologii Flash 

        W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

        • obsługa wyskakujących okienek 

        W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.