Topic outline

 • Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I

  Opis kursu:

  Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

  Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania tego szkolenia za pośrednictwem BUR.

  Więcej informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB

  Komu polecamy szkolenie?

  Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

  Co uczestnik Studium będzie potrafił?

  ·         zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych

  ·         przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych

  ·         przedstawić produkty inwestycyjne, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka

  ·         wymienić podstawowe zasady wyceny produktów inwestycyjnych

  ·         ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID

  ·         identyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy

  Zakres tematyczny kursu:

  • Moduł 1: Otoczenie gospodarcze
  • Moduł 2: Rynki finansowe
  • Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie
  • Moduł 4: Regulacje

  Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.

  Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy  Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II

  Opis kursu:

  Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP 

  Więc informacji o ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej na stronie WIB

  Komu polecamy szkolenie?

  Pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych, zgodnie z definicją MiFID II w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

  Co uczestnik Studium będzie potrafił?

  ·         przedstawić produkty inwestycyjne dla celów ubezpieczeniowych i emerytalnych, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwa

  ·         dobrać portfel inwestycji dopasowany do potrzeb klienta, jego celów i profilu ryzyka

  ·         wyjaśnić konsekwencje dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych

  Zakres tematyczny kursu:

  • Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
  • Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
  • Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
  • Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
  • Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
  • Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne

  Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.

  Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie wszystkich testów wiedzy.

  Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. 
  Koszt egzaminu wynosi 250 ,00 zł netto plus 23% VAT = 307,50 zł brutto. 

  Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. 
  Koszt egzaminu wynosi 390 ,00 zł netto plus 23% VAT = 479,70 zł brutto. 

  Certyfikację EFPA EIA i EIP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA i EIP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915. 


  VADEMECUM pt. „MiFID II według standardu EFPA EIA” jest materiałem wspierającym do
  e-learningowego szkolenia Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I.

  Autorzy poszczególnych tematów dokonali wyboru najważniejszych treści z kursu elearningowego i przedstawili je w sposób jasny, zrozumiały i zwięzły. Uporządkowana, przejrzysta struktura ułatwia samodzielną organizację procesu nauczania i systematyzację wiedzy. Cele edukacyjne informują o treści modułu i o wymaganiach, z jakimi możesz się spotkać w trakcie egzaminu EFPA EIA. VADEMECUM liczy 132 strony.

  Przygotowującym się do egzaminu EFPA EIA rekomendujemy korzystanie z VADEMECUM jako narzędzia pomocnego w procesie powtarzania i utrwalania wiedzy. Należy jednakże pamiętać, że zawartość VADEMECUM nie wyczerpuje całości zagadnień, z którymi powinna zapoznać się osoba przystępująca do egzaminu EFPA EIA.

  Zawartość:

  Zagadnienia z tematu „Otoczenie gospodarcze” zawierają: podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne, które są niezbędne do zrozumienia podstawowych zależności zachodzących w otoczeniu gospodarczym oraz zagadnienia dotyczące gospodarki realnej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych w różnych fazach cykli koniunkturalnych. Na koniec  zostały omówione powiązania między gospodarką realną i rynkami finansowymi. Główna uwaga koncentruje się na funkcjonowaniu polityki fiskalnej i monetarnej.

   

  Zagadnienia z tematu „Rynki finansowe” obejmują: funkcjonowanie systemu finansowego, strukturę rynków finansowych, charakterystykę poszczególnych rynków i typowych dla nich instrumentów finansowych, mechanizmy i platformy obrotu. Wszystko po to, aby poznać reguły, które musimy stosować, żeby zrealizować nasz cel inwestycyjny.

  W module „Produkty inwestycyjne” znajdują się: przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu matematyki finansowej, wykorzystywanych w obszarze inwestycji, klasyfikacja konkretnych produktów inwestycyjnych w zależności od ryzyka inwestycyjnego, ale także w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu, a także opis głównych cech inwestycji. Moduł obejmuje także charakterystykę uczestników rynków finansowych, w podziale na poszczególne rodzaje rynków. 

  Dla działalności biznesowej równie ważna jest zgodność działań z prawem i z zasadami etycznymi obowiązującymi w sektorze finansowym. To kwestia decydująca o odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów, wobec nadzoru finansowego oraz kwestia decydująca dla ich reputacji. Tym zagadnieniom poświęcony jest moduł „Regulacje”.


 • Opis kursu

  Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

  Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych 
  Kurs dostępny przez: 6 miesięcy
  • Komu polecamy szkolenie?

   Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 Rozporządzenia, na podstawowym poziomie.

   • Co uczestnik studium będzie potrafił?

    • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
    • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
    • opisać cechy charakterystyczne oraz zasady świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
    • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
    • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
    • wyjaśnić specyfikę funkcjonowania rynków, na których jest prowadzony obrót produktem finansowym, w tym odpowiednich systemów obrotu instrumentami finansowymi;
    • wyjaśnić podstawy zasad wyceny produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich.

    • Zakres tematyczny kursu

     Moduł 1: Otoczenie gospodarcze

     Moduł 2: Rynki finansowe

     Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie

     Moduł 4: Regulacje

     Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok. 11 godzin zegarowych.

     Na zakończenie kursu otrzymasz imienne  zaświadczenie.

     • Opis kursu

      Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP 

      Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych 
      Kurs dostępny przez: 6 miesięcy

      • Komu polecamy szkolenie?

       Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych oraz pracownikom uczestniczącym w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 i 2. Program obejmuje podstawową wiedzę z zakresu badania i monitorowania odpowiedniości produktów finansowych oraz zasad zarządzania portfelem produktów, w tym dywersyfikacji

       • Co uczestnik Studium będzie potrafił?

        • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
        • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
        • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
        • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
        • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
        • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
        • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
        • ocenić odpowiedniość produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
        • dokonać zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
        • omówić podstawowe zasady zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

        • Zakres tematyczny kursu

         • Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
         • Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
         • Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
         • Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
         • Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
         • Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne

         Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Czas trwania całego szkolenia – ok 11 godzin zegarowych.

         Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie wszystkich testów wiedzy.

         • Opis kursu

          VADEMECUM EFPA EIA jest materiałem wspierającym do

          e-learningowego szkolenia Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I.

          Autorzy poszczególnych tematów dokonali wyboru najważniejszych treści z kursu elearningowego i przedstawili je w sposób jasny, zrozumiały i zwięzły. Uporządkowana, przejrzysta struktura ułatwia samodzielną organizację procesu nauczania i systematyzację wiedzy. Cele edukacyjne informują o treści modułu i o wymaganiach, z jakimi możesz się spotkać w trakcie egzaminu EFPA EIA. VADEMECUM liczy 132 strony.

          Przygotowującym się do egzaminu EFPA EIA rekomendujemy korzystanie z VADEMECUM jako narzędzia pomocnego w procesie powtarzania i utrwalania wiedzy. Należy jednakże pamiętać, że zawartość VADEMECUM nie wyczerpuje całości zagadnień, z którymi powinna zapoznać się osoba przystępująca do egzaminu EFPA EIA.

          • Zawartość

           Zagadnienia z tematu „Otoczenie gospodarcze” zawierają: podstawowe pojęcia i wskaźniki makroekonomiczne, które są niezbędne do zrozumienia podstawowych zależności zachodzących w otoczeniu gospodarczym oraz zagadnienia dotyczące gospodarki realnej i finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych w różnych fazach cykli koniunkturalnych. Na koniec  zostały omówione powiązania między gospodarką realną i rynkami finansowymi. Główna uwaga koncentruje się na funkcjonowaniu polityki fiskalnej i monetarnej.

           Zagadnienia z tematu „Rynki finansowe” obejmują: funkcjonowanie systemu finansowego, strukturę rynków finansowych, charakterystykę poszczególnych rynków i typowych dla nich instrumentów finansowych, mechanizmy i platformy obrotu. Wszystko po to, aby poznać reguły, które musimy stosować, żeby zrealizować nasz cel inwestycyjny.

           W module „Produkty inwestycyjne” znajdują się: przypomnienie najważniejszych pojęć z zakresu matematyki finansowej, wykorzystywanych w obszarze inwestycji, klasyfikacja konkretnych produktów inwestycyjnych w zależności od ryzyka inwestycyjnego, ale także w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu, a także opis głównych cech inwestycji. Moduł obejmuje także charakterystykę uczestników rynków finansowych, w podziale na poszczególne rodzaje rynków. 

           Dla działalności biznesowej równie ważna jest zgodność działań z prawem i z zasadami etycznymi obowiązującymi w sektorze finansowym. To kwestia decydująca o odpowiedzialności instytucji finansowych wobec klientów, wobec nadzoru finansowego oraz kwestia decydująca dla ich reputacji. Tym zagadnieniom poświęcony jest moduł „Regulacje”.

           • Wymagania techniczne

            Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

            • Posiadać dostęp do Internetu 
            • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
            • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

            W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

            Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

            Przeglądarka Opera

            Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

            • obsługa JavaScript 

            Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            • obsługa wyskakujących okienek 

            Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            • obsługa technologii Flash 

            Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            Przeglądarka Google Chrome

            W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

            • obsługa JavaScript 

            Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

            • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

            Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

            • obsługa technologii Flash 

            Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

            Przeglądarka Microsoft Edge

            W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

            • obsługa technologii Flash 

            W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

            • obsługa wyskakujących okienek 

            W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.