Topic outline

 • General

 • Opis kursu

  Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest pierwszym krokiem na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Assistant i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA.

  Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych 
  Kurs dostępny przez: 6 miesięcy


  • Komu polecamy szkolenie?

   Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 Rozporządzenia, na podstawowym poziomie.

   • Co uczestnik Studium będzie potrafił?

    • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
    • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
    • opisać cechy charakterystyczne oraz zasady świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez firmę inwestycyjną;
    • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
    • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
    • wyjaśnić specyfikę funkcjonowania rynków, na których jest prowadzony obrót produktem finansowym, w tym odpowiednich systemów obrotu instrumentami finansowymi;
    • wyjaśnić podstawy zasad wyceny produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich.

    • Zakres tematyczny kursu

     Moduł 1: Otoczenie gospodarcze

     Moduł 2: Rynki finansowe

     Moduł 3: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowania, koszty, opodatkowanie

     Moduł 4: Regulacje

     Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz imienne  zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie wszystkich testów wiedzy.
     • Opis kursu

      Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP.

      Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych 
      Kurs dostępny przez: 6 miesięcy
      • Komu polecamy szkolenie?

       Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych oraz pracownikom uczestniczącym w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 i 2. Program obejmuje podstawową wiedzę z zakresu badania i monitorowania odpowiedniości produktów finansowych oraz zasad zarządzania portfelem produktów, w tym dywersyfikacji

       • Co uczestnik Studium będzie potrafił?

        • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
        • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
        • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
        • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
        • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
        • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
        • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
        • ocenić odpowiedniość produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
        • dokonać zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
        • omówić podstawowe zasady zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

        • Zakres tematyczny kursu

         • Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
         • Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
         • Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
         • Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
         • Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
         • Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne

         Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz imienne  zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie wszystkich testów wiedzy.
         • Egzamin certyfikujący EFPA

          Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I  przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA

          Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Rekomendujemy przejście kursów na poziomie I i II przed przystąpieniem do egzaminu EFPA EIP.

          Certyfikację EFPA EIA oraz EFPA EIP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Koszt egzaminu EFPA EIA wynosi 250,00 zł netto plus 23% VAT. Koszt egzaminu EFPA EIP wynosi 390,00 zł netto plus 23% VAT. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIA oraz EFPA EIP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915.

          • Wymagania techniczne

           Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

           • Posiadać dostęp do Internetu 
           • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
           • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

           W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

           Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

           Przeglądarka Opera

           Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

           • obsługa JavaScript 

           Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

           • obsługa wyskakujących okienek 

           Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

           • obsługa technologii Flash 

           Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

           Przeglądarka Google Chrome

           W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

           • obsługa JavaScript 

           Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

           • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

           Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

           • obsługa technologii Flash 

           Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

           Przeglądarka Microsoft Edge

           W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

           • obsługa technologii Flash 

           W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

           • obsługa wyskakujących okienek 

           W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.