Topic outline

 • AML

  • Szacowany czas nauki: 2 godziny
  • Test na koniec kursu
  • Szkolenie kończy się imiennym zaświadczeniem potwierdzającym odbycie kursu elearningowego (warunkowane zdanym testem 75%)

  Szkolenie dostępne również w Bazie Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania.  Na kurs możesz zapisać się tutaj.  (link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=399515&preview=1)


  Cel szkolenia:

  • Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku.
  • Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak wygląda proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie ryzyka są z nim związane i jakie działania są wymagane w obowiązującym porządku prawnym.

  Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  Na zakończenie kursu uczestnik potrafi:

  • zdefiniować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wskazać różnice i zależności zachodzące pomiędzy nimi,
  • scharakteryzować skalę zjawiska prania pieniędzy w Polsce oraz na świecie,
  • opisać podstawowe metody prania pieniędzy, z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu,
  • wymienić ryzyka związane z brakiem skutecznego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz kary dla instytucji finansowej i pracownika,
  • wskazać elementy skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • opisać rolę poszczególnych elementów systemu i podać przykłady, w jaki sposób wpływają one na wykrywanie prania pieniędzy,
  • scharakteryzować rodzaje symptomów prania pieniędzy i podać ich przykłady,
  • wytypować zachowania podejrzane w analizie transakcyjnej na bazie symptomów,
  • scharakteryzować program „poznaj swojego klienta” i jego powiązanie z analizą ryzyka,
  • wymienić główne czynniki wpływające na ustalenie kategorii ryzyka i zależności pomiędzy tymi kategoriami,
  • zdefiniować środki bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

  Komu polecamy szkolenie?

  • Pracownikom instytucji finansowych: banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, towarzystw ubezpieczeniowych, firm factoringowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych
  • Doradcom i brokerom finansowym
  • Operatorom pocztowym, biegłym rewidentom, osobom prowadzącym kantory wymiany walut

  Jak przebiegają zajęcia?

  W szkoleniu znajdziesz m.in:

  - liczne przykłady zilustrowane scenkami rodzajowymi typu case study,

  - treści szkolenia przeplatane ćwiczeniami, w trakcie których uczestnik może na bieżąco monitorować swoją wiedzę,


  Zakres tematyczny:

  Charakterystyka prania pieniędzy

  • Zagadnienie prania pieniędzy w Polsce i na świecie
   • Pranie pieniędzy i jego istota
   • Cel prania pieniędzy – legalizacja
   • Źródła pieniędzy podlegające praniu
   • Skala zagadnienia w Polsce i na świecie
  • Typowe praktyki prania pieniędzy
   • Fazy prania pieniędzy w ujęciu tradycyjnym
   • Studium przypadku – Libańsko-Kanadyjski Bank (Lebanease Canadian Bank)
   • Studium przypadku – Polska
   • Popularne metody prania pieniędzy – studia przypadku i przykłady
   • Nowe metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
   • Skutki zaniedbań w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  Obowiązki ustawowe instytucji finansowych

  • Rozwiązania systemowe - skuteczny program przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce
   • Program „Poznaj swojego Klienta”
   • Ocena ryzyka klienta indywidualnego i instytucjonalnego
   • Kryteria typowania transakcji podejrzanych (typologia pomocnicza) oraz ich symptomy
  • Jak skutecznie ocenić ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
   • Środki bezpieczeństwa finansowego
   • Identyfikacja i weryfikacja Klienta
   • Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
   • Wzmożone środki bezpieczeństwa   finansowego
   • Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
   • Sankcje – definicja, rodzaje, działania
   • PEP – osoby na stanowiskach eksponowanych politycznie
   • Transakcja – definicja, rejestr, analiza i monitoring

 • Opis kursu

  Celem szkolenia jest zaznajomienie się uczestników z podstawowymi obowiązkami ustawowymi instytucji finansowej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego, praktyki, bieżących zagrożeń, na bazie studiów przypadku. Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedział, jak wygląda proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jakie ryzyka są z nim związane i jakie działania są wymagane w obowiązującym porządku prawnym.

  Wymiar szkolenia: 2 godziny zegarowe
  Kurs dostępny przez: 3 miesiące

  • Co uczestnik będzie potrafił?

   • zdefiniować zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także wskazać różnice i zależności zachodzące pomiędzy nimi,
   • scharakteryzować skalę zjawiska prania pieniędzy w Polsce oraz na świecie,
   • opisać podstawowe metody prania pieniędzy, z uwzględnieniem poszczególnych faz tego procesu,
   • wymienić ryzyka związane z brakiem skutecznego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz kary dla instytucji finansowej i pracownika,
   • wskazać elementy skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
   • opisać rolę poszczególnych elementów systemu i podać przykłady, w jaki sposób wpływają one na wykrywanie prania pieniędzy,
   • scharakteryzować rodzaje symptomów prania pieniędzy i podać ich przykłady,
   • wytypować zachowania podejrzane w analizie transakcyjnej na bazie symptomów,
   • scharakteryzować program „poznaj swojego klienta” i jego powiązanie z analizą ryzyka,
   • wymienić główne czynniki wpływające na ustalenie kategorii ryzyka i zależności pomiędzy tymi kategoriami,
   • zdefiniować środki bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.
   • Komu polecamy szkolenie?

    • Pracownikom instytucji finansowych: banków komercyjnych i spółdzielczych, SKOK-ów, towarzystw ubezpieczeniowych, firm factoringowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych
    • Doradcom i brokerom finansowym
    • Operatorom pocztowym, biegłym rewidentom, osobom prowadzącym kantory wymiany walut

    • Zakres tematyczny szkolenia

     • Charakterystyka prania pieniędzy
      • Zagadnienie prania pieniędzy w Polsce i na świecie
       • Pranie pieniędzy i jego istota
       • Cel prania pieniędzy – legalizacja
       • Źródła pieniędzy podlegające praniu
       • Skala zagadnienia w Polsce i na świecie
      • Typowe praktyki prania pieniędzy
       • Fazy prania pieniędzy w ujęciu tradycyjnym
       • Studium przypadku – Libańsko-Kanadyjski Bank (Lebanease Canadian Bank)
       • Studium przypadku – Polska
       • Popularne metody prania pieniędzy – studia przypadku i przykłady
       • Nowe metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
       • Skutki zaniedbań w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
     • Obowiązki ustawowe instytucji finansowych
      • Rozwiązania systemowe - skuteczny program przeciwdziałania praniu pieniędzy
      • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce
       • Program „Poznaj swojego Klienta”
       • Ocena ryzyka klienta indywidualnego i instytucjonalnego
       • Kryteria typowania transakcji podejrzanych (typologia pomocnicza) oraz ich symptomy
      • Jak skutecznie ocenić ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
       • Środki bezpieczeństwa finansowego
       • Identyfikacja i weryfikacja Klienta
       • Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
       • Wzmożone środki bezpieczeństwa   finansowego
       • Beneficjent rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
       • Sankcje – definicja, rodzaje, działania
       • PEP – osoby na stanowiskach eksponowanych politycznie
       • Transakcja – definicja, rejestr, analiza i monitoring
     Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie testu wiedzy.
     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.