Topic outline

 • Opis kursu

  Kompleksowy pakiet szkoleń, wypełniający 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). Kurs może być udostępniane w pakiecie  lub pojedynczo. 

  Kurs dostępny przez:  6 miesięcy
  Wymiar kursu: 15 godzin zegarowych

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).

   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Opisuje znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego  na rynku finansowym w Polsce
    • Identyfikuje i stosuje regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń
    • Analizuje potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych
    • Stosuje obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia 
    • Wyczerpująco charakteryzuje  produkty ubezpieczeniowe,  ich zalety i ograniczenia dla klienta,  dopasowuje produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta
    • Identyfikuje i zarządza konfliktem interesów
    • Zna i stosuje w praktyce standardy etyki zawodowej
    • Zakres tematyczny kursu

     MODUŁ I: Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń w Polsce, a także  z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy, DZIAŁ I,II i III (1h)

     MODUŁ II: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ I (1h)

     MODUŁ III: Ocena potrzeb klienta, DZIAŁ II (1h)

     MODUŁ IV: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego Dział III – (inwestycyjne ubezpieczenia na życie z ufk) (1h)

     MODUŁ V: Podstawowe zagadnienia matematyki finansowej, DZIAŁ I,II, III (1h)

     MODUŁ VI: Zarządzanie konfliktem interesów, DZIAŁ I,III (1h)

     MODUŁ VII: Obsługa skarg i reklamacji, DZIAŁ I,II,III (1h)

     MODUŁ VIII: Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych, DZIAŁ I,III (2h)

     MODUŁ IX: Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych,  DZIAŁ I,II (1h)

     MODUŁ X: Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz inne produkty oszczędnościowe, DZIAŁ III (0,5h)

     MODUŁ XI: Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane, Dział III (0,5h)

     MODUŁ XII: Standardy etyki zawodowej, DZIAŁ I,II,III  (1h)

     MODUŁ XIII: Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe, DZIAŁ I (1h)

     MODUŁ XIV: Rynek ubezpieczeń, DZIAŁ II (1h)

     MODUŁ XV: Obsługa roszczeń,  DZIAŁ II (1h)

     Kurs kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy.

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.