Topic outline

 • Opis kursu

  Kurs wypełnia wymagania kwalifikacyjne dla pracowników wynikające z Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Skierowany jest do pracowników banków obsługujących kredyty hipoteczne, agentów wykonujących czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego i pośredników kredytowych.

  Wymiar szkolenia: 8 godzin zegarowych
  Kurs dostępny przez: 6 miesięcy

  • Co uczestnik będzie potrafił?

   • prawidłowo i sprawnie obsłużyć klienta, zainteresowanego kredytem hipotecznym, wypełniając wymagania ustawowe i regulacje nadzorcze;
   • zidentyfikować potrzeby mieszkaniowe klienta i dostosować do nich ofertę sfinansowania takiej inwestycji
   • przekazać klientowi wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego i mogące wpłynąć na tę decyzję;
   • wyjaśnić klientowi przyczyny zmian cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz zasady wyceny wartości nabywanej przez niego nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego i jej weryfikacji przez bank;
   • analizować trendy i zjawiska zachodzące na rynku nieruchomości, oraz interpretować pochodzące z nich informacje, w  szczególności dotyczące cen nieruchomości,
   • wyjaśnić rolę i znaczenie funkcjonowania ksiąg wieczystych oraz znaczenie zabezpieczenia zaciąganego kredytu w formie hipoteki ustanawianej na rzecz banku;

   • Zakres tematyczny kursu

    Moduł 1: Zagadnienia finansowe i ekonomiczne funkcjonowania rynku nieruchomości
    Lekcja 1: Geneza i zakres działania Ustawy o kredycie hipotecznym
    Lekcja 2: Ekonomiczne cechy nieruchomości
    Lekcja 3: Otoczenie prawne i regulacyjne działania rynku mieszkaniowego
    Lekcja 4: Mieszkanie jako inwestycja czy zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?

    Moduł 2: Funkcjonowanie rynku mieszkaniowego w Polsce
    Lekcja 1: Zasoby mieszkaniowe w Polsce
    Lekcja 2: Rola Państwa w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych
    Lekcja 3: Rejestry i bazy danych o nieruchomościach
    Lekcja 4: Nowa organizacja obsługi rynku kredytów hipotecznych

    Moduł 3: Zawieranie umów sprzedaży nieruchomości
    Lekcja 1: Role i kompetencje podmiotów obsługujących rynek obrotu nieruchomościami
    Lekcja 2: Zawieranie umowy sprzedaży nieruchomości
    Lekcja 3: Znaczenie rachunku powierniczego
    Lekcja 4: Obowiązki wynikające z nabycia praw własności do nieruchomości
    Lekcja 5: Koszty towarzyszące nabyciu nieruchomości

    Moduł 4: Wycena zabezpieczeń wierzytelności
    Lekcja 1: Zasady wyceny wartości nieruchomości przez rzeczoznawców
    Lekcja 2: Znaczenie wartości nieruchomości dla banku
    Lekcja 3: Analiza operatu szacunkowego

    Moduł 5: Organizacja i funkcjonowania ksiąg wieczystych
    Lekcja 1: Wymagania Ustawy co do przedmiotu zabezpieczenia
    Lekcja 2: Aspekty prawne inwestycji w nieruchomości
    Lekcja 3: Znaczenie i rola księgi wieczystej
    Lekcja 4: Proces rejestracji spraw w KW
    Lekcja 6: Skuteczność zabezpieczenia hipotecznego
    Lekcja 6: Analiza treści wpisów w przykładowej księdze wieczystej

    Moduł 6: Kredyt hipoteczny i usługi oferowane wraz z produktami kredytowymi
    Lekcja 1: Kredyt hipoteczny
    Lekcja 2: Praktyka obsługi wniosku o kredyt hipoteczny
    Lekcja 3: Praktyka sprzedaży łączonej i wiązanej kredytu hipotecznego
    Lekcja 4: Procedury bankowe - warunki udzielania kredytów
    Lekcja 5: Koszt kredytu hipotecznego

    Moduł 7: Proces oceny zdolności kredytowej konsumenta
    Lekcja 1: Pojęcie ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej
    Lekcja 2: Regulacje prawne dotyczące oceny zdolności kredytowej
    Lekcja 3: Zasady ustalania zdolności kredytowej
    Lekcja 4: Metody oceny zdolności kredytowej
    Lekcja 5: Korzystanie przez bank z zewnętrznych baz danych
    Lekcja 6: Narzędzia wspierające proces oceny zdolności kredytowej

    Moduł 8: Przepisy związane z umowami o kredyt hipoteczny zawieranymi z konsumentem
    Lekcja 1: Umowa o kredyt hipoteczny, zapisy obowiązkowe i fakultatywne
    Lekcja 2: Obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego
    Lekcja 3: Prawa konsumenta jako strony umowy o kredyt hipoteczny
    Lekcja 4: Nowe zasady restrukturyzacji kredytu hipotecznego
    Lekcja 5: Zakres odpowiedzialności podmiotów współpracujących z bankiem przy sprzedaży kredytów hipotecznych

    Moduł 9: Standardy etyki biznesu w obszarze kredytowania hipotecznego
    Lekcja 1: Zasady dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług o kredyt hipoteczny
    Lekcja 2: Regulacje dotyczące etyki w obszarze kredytowania hipotecznego
    Lekcja 3: Inicjatywy w zakresie odpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów
    Lekcja 4: Zasady komunikowania się klientem
    Lekcja 5: Sprzedaż, marketing bankowy i zagadnienia etyki

    Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testu wiedzy na zakończenie szkolenia.
    • Wymagania techniczne

     Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

     • Posiadać dostęp do Internetu 
     • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
     • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

     W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

     Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

     Przeglądarka Opera

     Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

     • obsługa JavaScript 

     Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

     • obsługa wyskakujących okienek 

     Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

     • obsługa technologii Flash 

     Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

     Przeglądarka Google Chrome

     W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

     • obsługa JavaScript 

     Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

     • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

     Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

     • obsługa technologii Flash 

     Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

     Przeglądarka Microsoft Edge

     W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

     • obsługa technologii Flash 

     W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

     • obsługa wyskakujących okienek 

     W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.