Topic outline

 • Opis kursu

  Kurs prezentuje zagadnienia związane z umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie, w swej istocie, polega na przyrzeczeniu, składanym przez zakład ubezpieczeń, wypłaty świadczenia w momencie zajścia zdarzenia objętego ochroną. Klient, opłacając składkę, liczy na realizację przyrzeczenia w momencie, gdy zdarzenie to będzie miało miejsce. Pewność realizacji i określenie warunków, które muszą być spełnione daje sformalizowanie tego przyrzeczenia w formie umowy ubezpieczenia.

   Przez umowę  zakład ubezpieczeń  zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a klient zakładu ubezpieczeń zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowa jest najważniejszym dokumentem i formalnym potwierdzeniem porozumienia zakładu ubezpieczeń i jego klienta, które ustala ich wzajemne prawa lub obowiązki. Kurs przeprowadza przez wszystkie elementy, role i powiązania ujmowane w umowie ubezpieczeniowej.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27).

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 1 godzina zegarowa

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Zna podstawowe przepisy prawne regulujące konstrukcje umów ubezpieczenia
    • Identyfikuje strony umowy ubezpieczenia, a także podmioty, które w tej umowie występują
    • Zna zasady funkcjonowania umów na cudzy rachunek
    • Określa zakres umów ubezpieczenia, w szczególności przedmiot i zakres ochrony
    • Zna pojęcie i zakres klauzul niedozwolonych
    • Identyfikuje różnice pomiędzy  świadczeniem i odszkodowaniem, zna zasady wypłaty świadczeń
    • Zna pojęcia sumy ubezpieczenia i wartości ubezpieczeniowej oraz metody ich ustalania, potrafi określić zależności pomiędzy nimi i wpływ tych zależności na wypłatę świadczenia,
    • Zna pojęcie udziału własnego i franszyz (integralnej i redukcyjnej) oraz zna ich wpływ na wysokość świadczenia
    • Zna podstawowe tryby zawierania umów ubezpieczenia
    • Wie, kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń
    • Zna przyczyny nieważności i bezskuteczności umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia
    • Wie, na czym polega różnica między umową ubezpieczania a stosunkiem ubezpieczenia
    • Wie, jakie elementy wpływają na treść stosunku ubezpieczenia, zna rolę ogólnych warunków ubezpieczenia
    • Wie, jakie są obowiązki stron stosunku ubezpieczenia

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Umowa ubezpieczenia – definicja i podstawy 
      • Temat 1. Definicja i cechy umowy ubezpieczenia
      • Temat 2. Strony i podmioty umowy
      • Temat 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
      • Temat 4. Składka ubezpieczeniowa
      • Temat 5. Świadczenie ubezpieczeniowe
     • Lekcja 2. Umowa ubezpieczenia – obowiązywanie
      • Temat 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia
      • Temat 2. Powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
      • Temat 3. Nieważność lub bezskuteczność umowy ubezpieczenia
      • Temat 4. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
      • Temat 5.  Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
      • Temat 6. Zbycie przedmiotu ubezpieczenia
      • Temat 7. Przedawnienie roszczeń
     • Lekcja 3. Umowa ubezpieczenia a stosunek ubezpieczenia
      • Temat 1. Powstanie i wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia
      • Temat 2. Elementy określające treść stosunku ubezpieczenia
      • Temat 3. Ogólne warunki ubezpieczenia
     • Lekcja 4. Obowiązki stron stosunku ubezpieczenia
      • Temat 1. Obowiązki ubezpieczyciela
      • Temat 2. Obowiązki ubezpieczającego
      • Temat 3. Skutki naruszenia obowiązków przez ubezpieczającego

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.