Topic outline

 • Opis kursu

  Kurs pokazuje rolę i wzajemne relacje między rynkiem ubezpieczeniowym a pozostałymi elementami rynku finansowego. Współczesne ubezpieczenia wchodzą w różnorodne związki z bankowością i rynkiem kapitałowym. Dotyczyć to może z jednej strony wszystkich tych sytuacji, w których ubezpieczyciele konkurują z innymi pośrednikami finansowymi i rynkami finansowymi w obszarze depozytowym (np. poprzez oszczędnościowe produkty ubezpieczeń na życie) czy inwestycyjnym (np. poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe). Z drugiej strony dotyczyć to może wszystkich tych sytuacji, w których następuje powiązanie operacyjne działalności ubezpieczeniowej z bankowością bądź innymi podmiotami rynku finansowego. Kurs przygotowuje do dystrybucji produktów ubezpieczeniowych ze zrozumieniem sposobu funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i jego powiązań z innymi segmentami rynku finansowego. 

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). 

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 1 godzina zegarowa

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Określa miejsce i rolę ubezpieczeń w systemie finansowym
    • Definiuje charakter relacji ubezpieczeń z rynkami finansowymi
    • Omawia powiązania ubezpieczeń z bankowością
    • Opisuje znaczenie sił napędzających współpracę zakładów ubezpieczeń i banków
    • Omawia narzędzia alternatywnego transferu ryzyka
    • Charakteryzuje istotę i skutki rozwoju sekurytyzacji ubezpieczeniowej

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Rynek ubezpieczeń
      • Temat 1. System finansowy
      • Temat 2. Rynek finansowy
      • Temat 3. Rynek finansowy  - elementy
      • Temat 4. Instytucje finansowe
      • Temat 5. Rynek finansowy a rynek ubezpieczeń
     • Lekcja 2. Konglomeraty finansowe
      • Temat 1. Pojęcie konglomeratu
      • Temat 2. Nadzór nad konglomeratami finansowymi
      • Temat 3. Konglomeraty w Europie
     • Lekcja 3. Banassurance
      • Temat 1. Model finansowy banków a model finansowy zakładów ubezpieczeń
      • Temat 2. Współpraca banków i ubezpieczeń
      • Temat 3. Oferta bancassurance
      • Temat 4. Motywy podejmowania współpracy banków i ubezpieczycieli
      • Temat 5.Modele współpracy banków i zakładów ubezpieczeń
      • Temat 6. Rola banku w umowach ubezpieczenia
      • Temat 7. Bank jako ubezpieczający na rachunek klientów
      • Temat  8. Bank pośrednikiem ubezpieczeniowym
      • Temat 9. Zagrożenia i nieprawidłowości w rozwoju
      • Temat 10. Samoregulacje w zakresie bancassurance
      • Temat 11. Rekomendacja U
      • Temat 12. Rekomendacja U – ochrona konsumenta
      • Temat 13. Wpływ rekomendacji U na rynek bancassurance
      • Temat 14. Rekomendacja U i samoregulacje – ocena i znaczenie
     • Lekcja 4. Ubezpieczenia a rynki kapitałowe
      • Temat 1. Powiązania między rynkiem kapitałowym a rynkiem ubezpieczeń
      • Temat 2. Zakład ubezpieczeń jako inwestor instytucjonalny
      • Temat 3. Wpływ działalności lokacyjnej na bezpieczeństwo zakładów ubezpieczeń
      • Temat 4. Zarządzanie lokatami a rentowność zakładu ubezpieczeń
      • Temat 5. Czynniki determinujące decyzje inwestycyjne zakładu ubezpieczeń
      • Temat 6. Skala i struktura działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń
      • Temat 7. Rynek kapitałowy jako źródło pozyskiwania kapitałów akcyjnych
     • Lekcja 5. Alternatywny transfer ryzyka
      • Temat 1. Pojęcie ATR
      • Temat 2. Instrumenty ATR
      • Temat 3. Sekurytyzacja
      • Temat 4. Ubezpieczeniowe instrumenty pochodne
     • Lekcja 6. Ubezpieczenia  a realna gospodarka
      • Temat 1. Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.