Topic outline

 • Opis kursu

  W kursie umówione zostały zagadnienia związane z obsługą roszczeń. W ramach umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić świadczenie w momencie, kiedy zajdzie obejmowane ochroną ubezpieczeniową zdarzenie losowe (wypadek ubezpieczeniowy). Po wystąpieniu zdarzenia i zgłoszeniu go w wymaganym terminie do zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się faktyczna, finansowa realizacja ochrony ubezpieczeniowej. Zgłoszone roszczenie zakład ubezpieczeń ma obowiązek obsłużyć (zlikwidować) i podjąć decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia. Ten proces omawia niniejszy kurs. 

  Wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń klientów (wypłatą odszkodowań i świadczeń oraz wydatki związane z obsługą procesu prowadzącego do tych wypłat) stanowią podstawową pozycję kosztową zakładu ubezpieczeń i wpływają na jego rentowność. Z drugiej strony sposób i szybkość obsługi tych roszczeń pokazuje jakość produktu ubezpieczeniowego, a więc jego postrzeganie przez konsumenta. Właśnie na tym etapie realizacji umowy ubezpieczenia związki zakładu ubezpieczeń z klientem są najbardziej intensywne, a ich kształt wpływa na odbiór zakładu ubezpieczeń przez rynek. Proces obsługi roszczeń powinien zatem charakteryzować się dużym profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). 

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 1 godzina zegarowa

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Definiuje różnice pomiędzy odszkodowaniem, świadczeniem i zadośćuczynieniem oraz pomiędzy roszczeniem majątkowym a osobowym
    • Omawia proces postępowania likwidacyjnego, jego elementy i podmioty w nim występujące
    • Omawia zasady szczególne dotyczące obsługi roszczeń ubezpieczeniowych, w tym w ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniach OC, ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz postępowanie w sprawach zadośćuczynień
    • Opisuje cel i sposób regulowania procesu likwidacyjnego w ubezpieczeniach komunikacyjnych przez wytyczne i regulacje KNF
    • Identyfikuje zasady dochodzenia roszczeń od UFG i PBUK
    • Definiuje zasady likwidacji szkód w sytuacjach, kiedy sprawca i poszkodowany pochodzą z różnych krajów
    • Omawia koncepcję bezpośredniej likwidacji szkód
    • Określa zasady roszczenia regresowego ubezpieczyciela
    • Opisuje funkcjonowanie świadczeń kulancyjnych

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Świadczenia zakładu ubezpieczeń
      • Temat 1. Świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie
      • Temat 2. Roszczenie o świadczenie ubezpieczeniowe 
     • Lekcja 2. Postępowanie likwidacyjne
      • Temat 1. Pojęcie, cel i znaczenie procesu likwidacji
      • Temat 2. Zakres umowy a proces likwidacji
      • Temat 3. Proces decyzji szkodowych
      • Temat 4. Tajemnica umów ubezpieczenia – udostępnianie informacji z procesu likwidacji
     • Lekcja 3. Szczególne zasady dotyczące obsługi roszczeń
      • Temat 1. Postępowanie likwidacyjne w ubezpieczeniach obowiązkowych
      • Temat 2. Terminy likwidacji szkód w ubezpieczeniach obowiązkowych
      • Temat 3. Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń OC
      • Temat 4. Likwidacja szkód - ubezpieczenia komunikacyjne
      • Temat 5. Sposób ustalenia wysokości świadczenia w ubezpieczeniu komunikacyjnym
      • Temat 6. Proces uzyskania zadośćuczynienia
      • Temat 7. Zadośćuczynienie – rekomendacja KNF
      • Temat 8. Dochodzenie roszczeń od UFG i od PBUK
      • Temat 9. Likwidacja szkód komunikacyjnych dla poszkodowanych za granicą
     • Lekcja 4. Roszczenie regresowe i kulancja ubezpieczeniowa
      • Temat 1.Roszczenie regresowe
      • Temat 2. Występowanie regresu szczególnego
      • Temat 3. Świadczenie kulancyjne (kulancja ubezpieczeniowa)

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.