Topic outline

 • Opis kursu

  Działalność dystrybucyjną reguluje szereg przepisów, których znajomość warunkuje prawidłowe wykonywanie czynności pośrednika ubezpieczeniowego. Regulacje dotyczące dystrybucji ubezpieczeń w sposób istotny zwiększyły i uszczegółowiły zakres informacji przekazywany przez pośredników ubezpieczeniowych swoim klientom. Głównym celem nowych regulacji jest umożliwienie klientom  podjęcia decyzji na podstawie jasnych i wyczerpujących informacji, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych, w tym unikaniu sytuacji konfliktu interesów. 

  W kursie zostaną omówione najistotniejsze uregulowania prawne, których znajomość jest niezbędna do prawidłowej dystrybucji ubezpieczeń, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

  Kurs/moduł jest częścią kompleksowego pakietu szkoleń, wypełniającego 15-godzinny wymóg szkolenia dla pracowników dystrybuujących produkty ubezpieczeniowe, zawarty w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dn. 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2018.2210 z dnia 2018.11.27). 

  Kurs dostępny przez: 3 miesiące
  Czas trwania: 1 godzina zegarowa

  • Komu polecamy szkolenie?

   Pracownikom dystrybuującym produkty ubezpieczeniowe, agentom ubezpieczeniowym oraz osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne (ofWCA).
   • Co uczestnik Kursu będzie potrafił?

    • Identyfikuje kluczowe zależności i role wynikające z umowy ubezpieczeniowej i stosunku ubezpieczeniowego. 
    • Zna podstawowe elementy wniosku ubezpieczeniowego i ich powiązania
    • Określa kluczowe kryteria odpowiedniości umowy inwestycyjnego ubezpieczenia na życie
    • Zna podstawowe zasady postępowania reklamacyjnego
    • Zna wybrane elementy prawa podatkowego oraz przepisy egzekucji sądowej świadczeń i odszkodowań
    • Zna podstawowe przepisy regulujące przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu
    • Zna  podstawowe reguły ochrony danych osobowych
    • Zna wybrane zagadnienia systemu ubezpieczeń społecznych

    • Zakres tematyczny kursu

     • Lekcja 1. Dystrybucja ubezpieczeń
      • Temat 1. Podstawowe pojęcia
      • Temat 2. Informacje dla klienta (produkty inwestycyjne)
      • Temat 3. Odpowiedniość umowy inwestycyjnego ubezpieczenia na życie
      • Temat 4. Wymogi informacyjne – agent ubezpieczeniowy i broker ubezpieczeniowy
     • Lekcja 2. Stosunek ubezpieczeniowy, umowa ubezpieczenia i wniosek ubezpieczeniowy
      • Temat 1. Stosunek ubezpieczeniowy, jego podmioty i umowa ubezpieczenia
      • Temat 2. Obowiązki stron umowy ubezpieczenia
      • Temat 3. Wniosek ubezpieczeniowy
     • Lekcja 3. Postępowanie reklamacyjne
      • Temat 1. Czym są reklamacje, zakres i ich formy
     • Lekcja 4. Wybrane elementy prawa podatkowego oraz egzekucja sądowa świadczeń i odszkodowań
      • Temat 1. Opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych
      • Temat 2. Egzekucja sądowa świadczeń i odszkodowań
     • Lekcja 5. Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
      • Temat 1. Podstawowe terminy 
      • Temat 2. Instytucje obowiązane i organy administracji rządowej
     • Lekcja 6. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej 
      • Temat 1. Cele i role podmiotów 
      • Temat 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – podstawowe pojęcia
      • Temat 3. Tajemnica i przetwarzanie danych
      • Temat 4. Dane o stanie zdrowia
     • Lekcja 7. System ubezpieczeń społecznych
      • Temat 1. Zakres ubezpieczeń społecznych

     • Wymagania techniczne

      Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

      • Posiadać dostęp do Internetu 
      • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
      • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

      W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

      Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

      Przeglądarka Opera

      Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa wyskakujących okienek 

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      Przeglądarka Google Chrome

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

      • obsługa JavaScript 

      Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

      • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

      Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

      • obsługa technologii Flash 

      Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

      Przeglądarka Microsoft Edge

      W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

      • obsługa technologii Flash 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

      • obsługa wyskakujących okienek 

      W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.