Topic outline

 • Ogólne

 • Opis kursu

  Kurs wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.05.2018 w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych. Jest to drugi stopień na ścieżce szkoleniowo-certyfikacyjnej WIB/EFPA dla doradców finansowych. Program kursu odpowiada wymogom certyfikacji europejskiej European Investment Practitioner i przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP . 

  Wymiar szkolenia: 11 godzin zegarowych
  Kurs dostępny przez: 6 miesięcy

  • Komu polecamy szkolenie

   Zgodnie z Dyrektywą MiFID II, pracownikom udzielającym informacji o produktach inwestycyjnych oraz usługach powiązanych oraz pracownikom uczestniczącym w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.  Program szkolenia wypełnia wymagania wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników firm inwestycyjnych, zgodnie z #41.1 i 2. Program obejmuje podstawową wiedzę z zakresu badania i monitorowania odpowiedniości produktów finansowych oraz zasad zarządzania portfelem produktów, w tym dywersyfikacji

   • Co uczestnik Studium będzie potrafił?

    • przedstawić główne cechy, ryzyka i specyfikę produktów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, adekwatnie do stopnia ich skomplikowania;
    • zdefiniować koszty i opłaty, w tym należności publicznoprawnych, jakie klient może ponieść w związku z nabyciem lub zbyciem albo zawarciem lub rozwiązaniem umowy produktu finansowego bądź też z wykonywaniem na jego rzecz danej usługi maklerskiej;
    • opisać funkcjonowanie rynku finansowego oraz wpływ wydarzeń zachodzących na tym rynku na wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • interpretować wpływ danych o gospodarce światowej, regionalnej lub narodowej na rynek finansowy lub wartość lub wycenę produktu finansowego, o którym autoryzowani pracownicy przekazują informacje klientowi lub potencjalnemu klientowi;
    • wyjaśnić różnice pomiędzy wynikami osiąganymi w przeszłości, w związku z inwestowaniem w dany produkt finansowy lub w związku z określonym indeksem finansowym lub ze świadczeniem określonej usługi maklerskiej, a prognozami przyszłych wyników, w tym ograniczeń wynikających z prognozowania wyników;
    • znać problematykę zasad ochrony informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    • ocenić istotne dane związane z produktem finansowym, zawarte w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym, sprawozdaniu finansowym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów lub innym dokumencie o podobnym charakterze;
    • ocenić odpowiedniość produktów finansowych będących przedmiotem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy, świadczonej przez firmę inwestycyjną na podstawie adekwatnych, wiarygodnych i aktualnych informacji na temat wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klienta;
    • dokonać zmiany w ocenie odpowiedniości danego produktu finansowego dla klienta, jaka mogłaby ewentualnie zaistnieć od momentu zgromadzenia odpowiednich informacji o kliencie;
    • omówić podstawowe zasady zarządzania portfelem produktów finansowych, w tym zasady dywersyfikacji portfela z uwzględnieniem alternatywnych wariantów inwestowania.

    • Zakres tematyczny kursu

     • Moduł 1: Otoczenie ekonomiczno - gospodarcze
     • Moduł 2: Produkty inwestycyjne: charakterystyka, zastosowanie, koszty, opodatkowanie
     • Moduł 3: Elementy inwestycyjne w produktach ubezpieczeniowych i emerytalnych
     • Moduł 4: Analiza potrzeb klienta
     • Moduł 5: Przygotowanie rozwiązania finansowego dla klienta zgodnie z potrzebami
     • Moduł 6: Praktyka doradztwa – aspekty etyczne

     Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem wiedzy. Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie w systemie wszystkich testów wiedzy.
     • Egzamin certyfikujący EFPA

      Kurs elearningowy - Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Rekomendujemy przejście kursów na poziomie I i II przed przystąpieniem do egzaminu EFPA EIP. Certyfikację EFPA EIP prowadzi Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. Koszt egzaminu wynosi 430,00 zł netto plus 23% VAT. Zgłoszenia na egzamin EFPA EIP przyjmuje Magdalena Więcek, mwiecek@efpa.pl , tel. 694 489 915.

      • Wymagania techniczne

       Aby skorzystać z naszych kursów elearningowych, należy: 

       • Posiadać dostęp do Internetu 
       • Mieć zainstalowaną jedną z przeglądarek Internetowych (polecamy przeglądarki Opera oraz Google Chrome, Microsoft Edge) 
       • Mieć włączone głośniki lub słuchawki 

       W przeglądarce należy mieć włączoną obsługę JavaScript oraz Flash (włączone domyślnie) oraz wyrazić zgodę na otwieranie wyskakujących okienek. 

       Jeśli kurs nie działa na Twoim komputerze, sprawdź proszę następujące opcje: 

       Przeglądarka Opera

       Naciśnij lewy klawisz ALT na klawiaturze. Pojawi się Menu w górnym lewym rogu. Wybierz pozycję Ustawienia>Zaawansowane. Następnie wybierz po prawej stronie w zakładce "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny"

       • obsługa JavaScript 

       Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

       • obsługa wyskakujących okienek 

       Wybierz "Pop-upy i przekierowania" i włącz opcję "Zezwalaj" (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

       • obsługa technologii Flash 

       Wybierz "Flash" i włącz opcję "Zezwól" witrynom na korzystanie z wtyczki Flash (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

       Przeglądarka Google Chrome

       W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrom". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". Następnie, w menu po prawej stronie wybierz "Prywatność i bezpieczeństwo" pozycję "Ustawienia witryny".

       • obsługa JavaScript 

       Wybierz "Java Script", po czym ustaw pozycję "Dozwolone" (zalecane) na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski)  

       • obsługa wyskakujących okienek (tzw. pop up)

       Wybierz "Pop-upy i przekierowania", po czym ustaw pozycję "Dopuszczone" na włączone (ikona przełącznika powinna świecić się na kolor niebieski) 

       • obsługa technologii Flash 

       Wybierz  pozycję "Flesh", po wyłącz opcję "Zablokuj uruchamianie Flasha na stronach", jeśli jest włączona. 

       Przeglądarka Microsoft Edge

       W górnym prawym rogu przeglądarki, kliknij ikonę "…". Z menu, które się pojawi, wybierz "Ustawienia". 

       • obsługa technologii Flash 

       W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Zaawansowane" i w sekcji "Ustawienia witryn" włącz opcję "Użyj programu Adobe Flash Player", jeśli jest wyłączona

       • obsługa wyskakujących okienek 

       W menu, które pojawi się dodatkowo po prawej stronie wybierz pozycję "Prywatność i zabezpieczenia" i w sekcji "Zabezpieczenia" wyłącz opcję "Blokuj wyskakujące okienka", jeśli jest włączona.